ระบุรหัสนักศึกษา หรือเลขประจำตัวประชาชน    
** บัณฑิตทุกท่านจะต้องพิมพ์ใบนำรายงานตัวบัณฑิต มายื่นในวันรายงานตัวด้วย **
รหัสนักศึกษาชื่อ - สกุลสำเร็จหลักสูตรปริญญาสถานะการเข้ารับคลิก
471717130 นายวงศกร กวานเหียนวิทยาศาสตรบัณฑิตวท.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา
471F95114 นายอนุพงษ์ นิกูลกาญจน์บริหารธุรกิจบัณฑิตบธ.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา
472666134 นายสังคม โนนทิงศิลปศาสตรบัณฑิตศศ.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา
481122114 นางสาวพิมพ์ชฎา บุญยรัตน์ครุศาสตรบัณฑิตค.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา
481741141 นางสาวประภัสสร อุสาพรหมวิทยาศาสตรบัณฑิตวท.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา
482105120 นางมะลิ สายแก้วครุศาสตรบัณฑิตค.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา
491725232 นางสาววารุณี ผิวผ่องวิทยาศาสตรบัณฑิตวท.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา
491794236 นายอรุณ พงศ์ธนพันธุ์วิทยาศาสตรบัณฑิตวท.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา
491F54103 นางสาวจีรนันท์ รัตนประภาบริหารธุรกิจบัณฑิตบธ.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา
492105224 นางสาวปัทมภัค คันธะนารถครุศาสตรบัณฑิตค.บ. ยืนยันการเข้ารับปริญญา
12345678910...

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://academic.snru.ac.th 
อาคาร 10 ชั้น 1 เลขที่ 680   ถนนนิตโย  ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-970025